CE-märkning och CE-dokumentation

CE-märkning och dokumentation

CE-märkning och dokumentation

Alla har vi väl sett logotypen för CE-märkning? Att applicera denna på sin maskin eller produkt är det lätta jobbet i en CE-märkning. Arbetet bakom märkningen hjälper vi till med. Det innebär en noggrann kartläggning av det som ska märkas. Vi utgår från ett standardiserat effektivt tillvägagånssätt i vår CE-märkning oavsett vilka produkter och maskiner det rör sig om. Vi hjälper företag att bedömma och säkerställa sina produkter och maskiner genom CE-märkning.

Din skyldighet!

CE-märkningen av en produkt kan ses som ett kvitto på att importören eller tillverkaren tillgodoser kraven på säkerhet, treatment hälsa och miljö enligt maskindirektivet. CE-märkning krävs för alla produkter som distribueras inom EES. För vissa produkter med höga krav på säkerhet ska ett speciellt kontrollorgan säkerställa att kraven efterlevs. I Sverige är SMP Svensk Maskinprovning ett sådant kontrollorgan.

Genomförande

En CE-märkning innefattar följande steg:

• Utföra en riskanalys av produkten. Vilka risker är förenade med produkten? hur kan man minimera riskerna? Finns det risker för människor, djur, miljö osv?

• Ta fram en bruksanvisning för produkten. Denna ska visa hur produkten ämnar att användas.

• Göra en EG-försäkran om överensstämmelse. Till- verkaren eller EES-importören försäkrar att produkten uppfyller specificerade EG-direktiv och normer.

• Ta fram tillverkningsdokumentation för produkten, vilken innehåller riskanalysen, bruksanvisningen, EG-försäkran, ritningar, beräkningar och eventuella prov-  rapporter.

Riskanalys

Att riskanalysera maskiner och annan produktionsutrustning kräver både god kunskap om den tillämpade lagtexten och standarder. För att kunna utföra en bra riskanalys fordras även bra kunskap om produkten som skall riskanalyseras.

Bruksanvisning

Bruksanvisningen är en mycket viktig del av maskinen och en förutsättning för att man säkert skall kunna använda utrustningen. Vi har erfarenhet av hur bruksanvisningen skall utformas för att operatören skall finna relevant information för utrustningens handhavande.

Programvara

Camatec  använder CEDOC för arbete med CE- märkning. CEDOC är ett fristående program som har fokus på maskindirektivet och utvalda harmoniserade standarder

PDF med information om ce-märkning [PDF]