Driconeq mäter sig med konkurrensen

– Energieffektiva lösningar blir mer och mer efterfrågade på marknaden. Kan Driconeq erbjuda en produkt med optimerat flöde jämfört med konkurrenters produkter innebär det att mindre luft behövs för att borra. Mindre luft innebär att den dieseldrivna kompressorn inte behöver jobba lika hårt, vilket i sin tur innebär minskad dieselkonsumtion.

Så svarar Anders Öhrn, utvecklingsingenjör på Driconeq Production AB i Sunne, på frågan varför de anlitade Camatec för att utföra en flödesanalys på deras och konkurrenters borrpipor. Anders Öhrn fick upp ögonen för Camatecs bredd och tjänsteutbud via en företagspresentation på plats i Sunne. Ett initialt projekt med strukturberäkning för CE-märkning av en lyftadapter blev starten på sammarbetet 2013.– Detta är den funktion vi var ute efter, konstaterar Mikael Holmberg.

Driconeqs RC-rör

Borrpipa, långt ifrån bara ett rör

Det är Driconeqs RC-rör som analysen siktat in sig på. RC-borrning (reversed circulation) är en metod för undersökningsborrning som hjälper dig att få snabba och säkra svar på vad som döljer sig i berggrunden. Metoden fungerar på så sätt att man med hjälp av tryckluft blåser upp bergartsfragment, så kallat borrkax, och samlar detta för analys. RC-rören består av ett inner- och ett ytterrör. Luften blåses ned mellan inner-och ytterrörets väggar, ned till hammaren där luften tvingar borrkaxet upp genom centrum på innerröret. På så sätt blandas inte borrkax från olika nivåer utan du får ett exakt svar på vad bergrunden består av på respektive djup.

På frågan kring vad de huvudsakliga problemen är som Driconeq måste beakta gällande utveckling av RC-rör svarar Anders följande.
– Det är många aspekter att ta hänsyn till men först och främst måste den ha en hållfast konstruktion som är lätt att underhålla. Därefter tas hänsyn till produktionsekonomi, produkten måste vara så enkel som möjligt att tillverka om vi skall kunna konkurrera med produkter tillverkade i låglöneländer. Den sista aspekten, som börjar bli mer och mer intressant är optimering av driftkostnad vilket detta projekt handlar om och det är vad som skiljer Driconeq från övriga konkurrenter och vad företagets starka sidor är säger Anders.
– Att konkurrera med produkter tillverkade i låglöneländer med avseende på pris är svårt. Driconeq har istället valt att profilera sig mot hög kvalitet och prestanda. I och med att Driconeqs produkter håller längre och presterar bättre än konkurrenters blir totala kostnaden lägre för användaren.

Färganalys Driconeq borrpipa

Konkurrentanalys

Jonas Björnsson, CFD-områdesansvarig på Camatec, utförde flödesanalysen (CFD). Åtta stycken pipor jämfördes utifrån ett givet massflöde och arbetstryck varpå tryckfallet över borrpipornas yttre kanal vid pipskarven analyserats. På ett maximalt borrdjup på 600m kan det bli över 100st pipor vilka alla ger sitt bidrag till totala tryckfallet som kompressorn måste övervinna för att kunna ge borrhammaren tillräckligt med energi.
Pip- och skarvgeometrierna bearbetades och meshades (skapa ett beräkningsnät) i Ansys varpå flödesanalys utfördes i OpenFOAM. En kvalitativ studie med i detta fall en inkompressibel, stationär och turbulent lösare (k-t) gav tillförlitliga resultat. Resultatet placerade Driconeq i toppen vilket gladde både Camatec och uppdragsgivare på Driconeq!

 

Framtid och fortsatt samarbete

Avslutningsvis nämner Anders följande om användning av resultatet och eventuella spin-offer projektet kan leda till.
– Camatecs arbete kommer primärt användas i marknadsföringssyfte. Driconeq ser definitivt möjligheter till fortsatt samarbete med Camatec då aspekter såsom bränslekonsumtion och miljöpåverkan kommer bli än viktigare i framtiden.

0
År av sammanlagd erfarenhet
Vi kan det här!
0
Lösta problem
Finns inget vi går bet på!
0
Vi väljer dig
Vi väger alla jobb lika tungt!
0
Sportutövare
Vi har bra kondition och orkar ta hand om er!